ما را دنبال کنید:

شرکت فن‌آوران قائم

شرکت فن‌آوران قائم در زمینه سازماندهی مراکز اسناد و پویش اسناد و مدارک با پیام حنان همکاری می‌نماید. این دو شرکت سالهاست در پروژه‌های مشترک در این زمینه همکاری به شکل جوینت ونچر دارند و در کارنامه کاری خود تجارب موفق بسیار زیادی را رقم زده‌اند، حساسیت تیم فن‌آوران در کیفیت کار تحویلی به گونه‌ای است که توانسته است در تمام پروژه‌های تحویلی، رضایت کامل مشتریان را جلب نماید. این همکاری سالهاست بین دوشرکت در مناقصات متعدد خود را نشان داده است و در کارنامه اجرایی خود، این همکاری با رضایت کامل مشتریان عجین شده است.